PTTEP-ผู้ร่วมทุนเซ็นกู้ 1.49 หมื่นล้านดอลลาร์ โครงการโมซัมบิก แอเรีย 1

HoonSmart.com>>ปตท.สผ. ในฐานะผู้ร่วมทุน 8.5% ในโครงการโมซัมบิก แอเรีย 1  ลงนามสัญญาเงินกู้ Project Finance วงเงิน 14,900 ล้านดอลลาร์ รองรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการฯ สําหรับการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว 2 สายการผลิตแรก รวม 13.1 ล้านตันต่อปี

พงศธร ทวีสิน

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ ปตท.สผ. (PTTEP) เปิดเผยว่า บริษัท พีทีทีอีพี โมซัมบิก แอเรีย 1 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ.และมีสัดส่วนการลงทุน 8.5% ในโครงการโมซัมบิก แอเรีย 1 ร่วมกับกลุ่มผู้ร่วมทุน ได้ลงนามสัญญาเงินกู้
Project Finance วงเงิน 14,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 4.6 แสนล้านบาท เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการฯ สําหรับการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว 2 สายการผลิตแรก

การลงนามสัญญาเงินกู้ในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของโครงการฯ ที่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ ในตลาดโลก โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การเครดิตการส่งออก หลายประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ รวมถึงธนาคารพาณิชย์ชั้นนำ

โครงการโมซัมบิก แอเรีย 1 นับเป็นโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวบนบกแห่งแรกของโมซัมบิก โดยมีกําลังการผลิตจาก 2 สายการผลิตแรก รวม 13.1 ล้านตันต่อปี จากแหล่งก๊าซธรรมชาติ Golfinho-Atum นอกชายฝั่ง Area 1 สาธารณรัฐโมซัมบิก ปัจจุบัน โครงการฯ มีสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวระยะยาวรองรับประมาณ 11.1 ล้านตันต่อปี คิดเป็นมากกว่า 80% ของกําลังการผลิตทั้งหมด โดยมีผู้ซื้อหลักจากทั้งทวีปเอเชียและยุโรป และมีรายจ่ายลงทุน ซึ่งรวมทั้งส่วนบนบกและนอกชายฝั่งจํานวนประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาโดยมีแหล่งเงินทุนหลักจากเงินทุนของผู้ร่วมทุน และเงินกู้ Project Finance