SAMTEL เซ็นรับงาน IP Telephony มหาดไทยมูลค่า 628 ลบ.

HoonSmart.com>> “สามารถเทลคอม” เผยบริษัทย่อย เซ็นสัญญารับงานโครงการาจัดหาระบบโทรศัพท์ (IP Telephony) กระทรวงมหาดไทย มูลค่ากว่า 628 ล้านบาท

บริษัท สามารถเทลคอม (SAMTEL) แจ้งว่า เมิ่อวันที่ 13 ก.ค.2563 บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น 99.99% ได้ลงนามในสัญญารับจ้างโครงการค่าจัดหาระบบโทรศัพท์ (IP Telephony) เพื่อการสื่อสารแบบครบวงจรของกระทรวงมหาดไทย กับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มูลค่าโครงการ 628.50 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

โครงการดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 600 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และมีเงื่อนไขการชำระเงินแบ่งออกเป็น 5 งวด ตามความคืบหน้าของงานที่แล้วเสร็จ