“ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ” ซีอีโอ CPF รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์

ซีอีโอ ซีพีเอฟ “ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ”  รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563

 

 

ณัฏฐพล ทีปสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึกเสมาคุณูปการ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 ให้กับ ประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  ( CPF )  เพื่อเชิดชูเกียรติต่อผู้ทำคุณประโยชน์ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมงานด้านการศึกษาของกระทรวงฯ จากการสนับสนุนโครงการ สานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED อย่างต่อเนื่อง ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต