บอร์ด SAWAD อนุมัติปันผล 1.40 บาท แจกวอร์แรนต์ 25 ต่อ 1 หน่วย

บอร์ด SAWAD อนุมัติปันผล 1.40 บาท แจกวอร์แรนต์ 25 ต่อ 1 หน่วย

HoonSmart.com>>บอร์ด”ศรีสวัสดิ์”ใจดี อนุมัติจ่ายเงินปันผลจำนวน 1,922 ล้านบาท แจกวอร์แรนต์ฟรี 25 ต่อ 1 ราคาใช้สิทธิ 100 บาท แนวโน้มผลการดำเนินงานในปีนี้ยังคงโตเข้าเป้าหมาย 20-30% รักษาระดับ NPLs 3-5%

ธิดา แก้วบุตตา

นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัทศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัท (บอร์ด) มีมติเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2563 ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการจ่ายปันผลจากผลประกอบการปี 2562 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท เป็นเงินจำนวน 1,922.47 ล้านบาท ให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในทะเบียนวันที่ 7 ส.ค. 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 ส.ค. 2563

นอกจากนี้บอร์ดยังมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (วอร์แรนต์) ของบริษัทครั้งที่ 2 (SAWAD-W2) จำนวนไม่เกิน 54.92 ล้านหน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่าในอัตรา 25 หุ้นเดิมต่อ วอร์แรนต์ 1 หน่วย กำหนดเงื่อนไขการแปลงสภาพเป็นหุ้นสัดส่วน 1 ต่อ 1 ในราคาหุ้นละ 100 บาท โดยจะมีการกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร SAWAD-W2 ในวันที่ 18 ส.ค. 2563

นางสาวธิดา กล่าวต่อว่า คณะกรรรมการบริษัทยังมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,373.15 ล้านบาทเป็น 1,428.07 ล้านบาท โดยออกเป็นหุ้นใหม่จำนวน 54.92 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของ SAWAD-W2

ทั้งนี้บริษัทจะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อขออนุมัติมติดังกล่าวในวันที่ 31 ก.ค. 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องธาราเทพ อาคารธาราเทพฮอลล์ โรงแรมรามาดา บายวินแดม กรุงเทพฯ เจ้าพระยาปาร์ค

สำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงานในปีนี้ยังมีอัตราเติบโตตามเป้าหมายประมาณ 20-30% แม้สภาพเศรษฐกิจโดยรวมจะได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่บริษัทได้รับผลกระทบน้อยมาก เพราะมีฐานลูกค้ากระจายไปทั่วประเทศ และกลุ่มลูกค้ายังมีความจำเป็นในการใช้สินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจ ขณะเดียวกันบริษัทก็มีการติดตามดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด โดยตั้งเป้าหมายจะรักษาระดับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(NPLs)ให้อยู่ระหว่าง 3-5% ตามนโยบายของกลุ่มศรีสวัสดิ์