RSP รายงานผลขายหุ้นคืนในตลาด 1-5 มิ.ย.ยังถือเท่าเดิม 3.51%

HoonSmart.com>> “ริช สปอร์ต” รายงานผลขายหุ้นซื้อคืนในตลาดหลักทรัพย์ 1-5 มิ.ย. ยังถือเท่าเดิม 27 ล้านหุ้น กว่า 3.51%

พาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ

น.ส.พาพิชญ์ วงศ์ไพฑูรย์ปิยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ริช สปอร์ต (RSP) รายงานผลการขายหุ้นที่ซื้อคืนผ่านตลาดหลักทรัพย์ว่า ตามที่บริษัทฯ กําหนดระยะเวลาในการขายหุ้นที่ซื้อคืนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.-5 มิ.ย.2563 นั้น หลังครบกำหนดเวลาดังกล่าวบริษัทฯ ยังไม่ได้ขายหุ้นซื้อคืน ทำให้จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนคงเหลือที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวน 27 ล้านหุ้น คิดเป็น 3.51% ของหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด มูลค่ารวมของหุ้นที่ซื้อคืนที่ยังมิได้จำหน่าย 121.50 ล้านบาท

ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 4 ต.ค.2563 อนุมัติการจําหน่ายหุ้นที่ซื้อหุ้นคืนจำนวน 27 ล้านหุ้น คิดเป็น 3.51% ของหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่กําหนดระยะเวลาในการขายหุ้นที่ซื้อคืนตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.-5 มิ.ย.2563 ทั้งนี้ตามเกณฑ์ขายได้ภายหลัง 6 เดือน นับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นแต่ต้องไม่เกิน 3 ปี

สำหรับหลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาที่จะจําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ราคาเสนอขายหุ้นต้องไม่น้อยกว่าราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทําการก่อนหน้านั้นหักด้วยจํานวน 15% ของราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าว เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาจําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ตามที่ระบุ ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่จําหน่ายหรือจําหน่ายไม่หมดภายในอายุโครงการ บริษัท จะลดทุนที่ชําระแล้วโดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืน และยังมิได้จําหน่ายทังหมด ทั้งนี้้เป็นไปตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด

ราคาหุ้น RSP ณ เวลา 10.16 น. อยู่ที่ 1.72 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าซื้อขาย 358,630 บาท