ก.ล.ต.ตั้ง “คณะกก.ติดตาม-ดูแลกำกับบจ.” เพิ่มประสิทธิภาพบังคับใช้กม.

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและดูแลการกำกับบริษัทจดทะเบียนเพื่อติดตามความคืบหน้าการพิจารณาดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนหรือประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำความผิดของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผย การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและดูแลการกำกับบริษัทจดทะเบียน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563โดยมีเลขาธิการ ก.ล.ต. เป็นประธานกรรมการ เพื่อติดตามความคืบหน้าการพิจารณาดำเนินการบังคับใช้กฎหมายของ ก.ล.ต. ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนหรือประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำความผิดของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามและดูแลการกำกับบริษัทจดทะเบียน ประกอบด้วย

(1) เลขาธิการ เป็นประธานกรรมการ

(2) รองเลขาธิการที่ดูแลสายงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการระดมทุน เป็นกรรมการ

(3) รองเลขาธิการที่ดูแลสายงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย เป็นกรรมการ

(4) ผู้ช่วยเลขาธิการที่ดูแลสายงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำกับบริษัทจดทะเบียน เป็นกรรมการ

(5) ผู้ช่วยเลขาธิการที่ดูแลสายงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย เป็นกรรมการ

(6) ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน 2 เป็นกรรมการและเลขานุการ

(7) ผู้อำนวยการฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนที่มีประเด็นพิจารณา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ