“มงคล ประกิตชัยวัฒนา” ตัดขาย KTC ออก 2.3 ล้านหุ้น ยังถือ 14.98%

HoonSmart.com>> “มงคล ประกิตชัยวัฒนา” ตัดขายหุ้น KTC ออก 2.3 ล้านหุ้น กว่า 0.08% ยังถือหุ้น 14.98%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา จำหน่ายหุ้นของบริษัท บัตรกรุงไทย (KTC) เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2563 จำนวน 2.3 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 0.0892% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเหลือ 386.37 ล้านหุ้น หรือ 14.9852% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ