“การบินกรุงเทพ” ขอเลื่อนชำระค่าเช่าช่วงสนามบินสมุยให้กองทุน SPF

HoonSmart.com>> กองทุนสิทธิการเช่าอสังหาฯ สนามบินสมุย เผย “การบินกรุงเทพ” ขอเลื่อนชำระค่าเช่าช่วงและบริการ ระหว่าง 1-14 พ.ค.63 เหตุโควิดระบาด รัฐขยายระยะเวลาห้ามอากาศยานบินเข้าไทยชั่วคราวกระทบธุรกิจ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF) ได้รับแจ้งจากบริษัท การบินกรุงเทพ (BA) ในฐานะผู้เช่าช่วงของกองทุนรวมเพื่อขอใช้สิทธิการเลื่อนชำระค่าเช่าช่วงและค่าบริการตามสัญญาเช่าช่วงและสัญญาให้บริการระบบ สำหรับงวดเดือนพ.ค.2563 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการประกาศขยายระยะเวลาห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว อันเป็นเหตุสุดวิสัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของผู้เช่าช่วงอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ดี ผู้เช่าช่วงได้เปิดให้บริการสนามบินสมุยในวันที่ 15 พ.ค.2563 เพื่อรองรับการบินเฉพาะเส้นทางกรุงเทพ- เกาะสมุย จำนวน 2 เที่ยวบินต่อวัน บริษัทจัดการขอแจ้งให้ทราบถึงการเลื่อนชำระของผู้เช่าช่วง สำหรับช่วงเหตุสุดวิสัยระหว่างวันที่ 1-14 พ.ค.2563 ซึ่งเป็นรอบผลประกอบการเดือนพ.ค.2563

ทั้งนี้ การเลื่อนชำระค่าเช่าช่วงและค่าบริการระบบดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อรายได้ที่กองทุนรวมจะได้รับตามสัญญาเช่าช่วงและสัญญาให้บริการระบบ โดยบริษัทจัดการจะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างเคร่งครัดเพื่อดำเนินการต่างๆ ที่เหมาะสม