SKY เผย 20 ล้านหุ้น PP “กลุ่มคิงเพาเวอร์-เมืองไทยประกันภัย” ติดไซเร้นท์ 1 ปี

HoonSmart.com>> “สกาย ไอซีที” เผยหุ้น PP จำนวน 20 ล้านหุ้น ขาย “กลุ่มคิงเพาเวอร์-เมืองไทยประกันภัย” ติดระยะเวลามห้ามขายออก 1 ปี

บริษัท สกาย ไอซีที (SKY) แจ้งว่า หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20 ล้านหุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1.น.ส.อรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา จำนวน 10 ล้านหุ้น 2.นางสาวบุศรา อุไรกุล จำนวน 5 ล้านหุ้น และ 3.บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำนวน 5 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 12.80 บาทนั้น เป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่า 90% ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเท่ากับ 13.14 บาทต่อหุ้น

หุ้นดังกล่าวจึงต้องถูกห้ามขายหุ้นทั้งหมดเป็นเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ (Silent Period) แต่เมื่อถือครบกำหนดระเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจํานวน 25% ของจํานวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย

ทั้งนี้ หุ้นดังกล่าวจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 19-22 พ.ค.2563 มูลค่ารวม 256 ล้านบาท

อ่านข่าว

SKY เคาะขายหุ้น PP “คิงเพาเวอร์-เมืองไทยประกันภัย” ราคา 12.80 บาท