บล.เออีซี แจงต้นเหตุถูกสั่งหยุดธุรกิจ ก.ล.ต.ตีค่าหุ้นกู้ชั้นดีในพอร์ตเป็นศูนย์

HoonSmart.com>>”ไต้ ซอง อี” ซีอีโอ บริษัทหลักทรัพย์เออีซีร่อนจดหมายถึงลูกค้า แฉต้นเหตุที่ทำให้บริษัทมีเงินกองทุนต่ำกว่าเกณฑ์ จนถูกระงับทำธุรกิจ เพราะก.ล.ต.ปรับความเสี่ยงหุ้นกู้คุณภาพดีเป็น 100% แจ้งทางออกของลูกค้า ห้ามซื้อหุ้น ขายหรือโอนไปบล.อื่นได้

นายไต้ ซอง อี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.เออีซี (AEC) ส่งจดหมายถึงลูกค้าของบริษัทวันที่ 25 พ.ค.2563ว่า เนื่องด้วยบริษัทฯ มีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NC)และอัตราส่วนเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) กำหนด เนื่องจากมีการนำหุ้นกู้ที่เป็นระดับลงทุนได้ (investment grade) ในพอร์ตของบริษัทมาคำนวณ โดยปรับค่าความเสี่ยงเป็น 100% ทำให้หุ้นกู้ดังกล่าวไม่มีมูลค่า ทั้งที่เป็นหุ้นกู้ที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีอันดับความน่าเชื่อถือหรือ credit rating ดีมาก และยังคงได้รับการชำระหนี้คืน อันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ระดับ NC และ NCR ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดและต้องระงับการดำเนินธุรกิจตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เพื่อให้กลับมาประกอบธุรกิจได้ตามปกติ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและมิให้มูลค่าทรัพย์สินของลูกค้าได้รับความเสียหายและส่งผลกระทบต่อระบบการซื้อขายหลักทรัพย์โดยรวม บริษัทจึงขอแจ้งระงับการดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภทจนกว่าจะแก้ไขปัญหาสภาพคล่องและได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ

บริษัทจะดำเนินการห้ามซื้อในทุกประเทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ บัญชีกองทุนส่วนบุคคลและบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน และจะให้ขายหลักทรัพย์ได้เพียงอย่างเดียว และขอให้ลูกค้าดำเนินการโอนทรัพย์สินที่มีอยู่ในทุกบัญชีซื้อขายไปยังบริษัทหลักทรัพย์อื่นที่ท่านมีบัญชีอยู่  แบ่งเป็นภายใน 10 วันทำการนับจากวันที่บริษัทได้แจ้งขอระงับการดำเนินธุรกิจ กรณีที่ท่านมีทรัพย์สินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่บริษัทได้แจ้งขอระงับการดำเนินธุรกิจ กรณีที่ท่านมีทรัพย์สินในบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุน และภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่บริษัทได้แจ้งขอระงับการดำเนินธุรกิจ กรณีที่ท่านมีทรัพย์สินในบัญชีกองทุนส่วนบุคคล ทั้งนี้บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกไปยังลูกค้าทุกท่าน