ก.ล.ต. เตรียมออกเกณฑ์ทรัสตีใหม่ของ REIT Infra Trust-PE Trust

HoonSmart.com>>ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาออกและถอดถอนทรัสตี และการแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (Infra Trust) และทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน (PE Trust) ในกรณีที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์มิได้กำหนดไว้ เพื่อสร้างความชัดเจนและเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจมีแนวทางปฏิบัติ

ตามที่พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 กำหนดให้กรณีที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์มิได้กำหนดเรื่อง การลาออกและถอดถอนทรัสตี และการแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่ไว้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด และให้ทรัสตีอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการคัดสำเนาเอกสารตามที่ ก.ล.ต. กำหนด ดังนั้น ก.ล.ต. จึงจะ กำหนดหลักเกณฑ์ของ REIT Infra Trust และ PE trust ในกรณีที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์ไม่ได้กำหนดในเรื่องดังกล่าว และการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการคัดสำเนาของกองทรัสต์ เช่น

(1) การแจ้งการลาออกของทรัสตี : กรณี REIT และ Infra Trust ให้ทรัสตีแจ้งการลาออกแก่ผู้จัดการกองทรัสต์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน และให้ผู้จัดการกองทรัสต์แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 3 วันทำการ กรณี PE trust ให้ทรัสตีแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือใบทรัสต์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

(2) ผู้ถือหน่วยทรัสต์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด สามารถขอให้ผู้จัดการกองทรัสต์ดำเนินการขอมติเพื่อถอดถอนทรัสตี รวมทั้งเสนอแต่งตั้งรายใหม่

(3) มติถอดถอนทรัสตีและแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่ : กรณี REIT และ Infra Trust ต้องได้มติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง สำหรับกรณี PE trust ต้องได้มติเสียงข้างมากจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิออกเสียง (ไม่นับคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียพิเศษ)

(4) การแก้ไขสัญญาก่อตั้งทรัสต์ : ให้ผู้จัดการกองทรัสต์แก้ไขสัญญาก่อตั้งทรัสต์เพื่อแต่งตั้งทรัสตีรายใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีมติกรณี REIT และ Infra Trust และภายใน 90 วันกรณี PE trust

REIT และ Infra Trust เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและมีผู้ลงทุนจำนวนมาก ซึ่งแตกต่างจาก PE trust ที่ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียนและมีจำนวนผู้ลงทุนไม่มาก ก.ล.ต. จึงกำหนดหลักเกณฑ์แตกต่างกันตามความเหมาะสม