ก.ล.ต.เปิดรับฟังความเห็นการดำรง “เงินกองทุน” ผู้ประกอบธุรกิจ

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศ “ดำรงเงินกองทุน” ของผู้ประกอบธุรกิจลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ครอบคลุมการคำนวณวงเงินกู้ด้อยสิทธิ รองรับธุรกรรมเพิ่มสูงขึ้นในระยะสั้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net Capital: NC) ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้สามารถใช้งานวงเงินกู้ด้อยสิทธิเพื่อรองรับปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มสูงขึ้นในระยะสั้น เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และไม่เป็นภาระเกินจำเป็นต่อผู้ประกอบธุรกิจ

ก.ล.ต. มีแนวคิดที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจในปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งครอบคลุมเรื่องการคำนวณวงเงินกู้ด้อยสิทธิเพื่อรองรับธุรกรรมที่เพิ่มสูงขึ้นในระยะสั้น การคำนวณเงินกองทุนเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และการดำเนินการของผู้ประกอบธุรกิจเมื่อไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ เป็นต้น

ก.ล.ต. จึงยกร่างประกาศตามหลักการที่เปิดรับฟังความคิดเห็นและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของภาคธุรกิจ เพื่อให้หลักเกณฑ์สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงของผู้ประกอบธุรกิจมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=625 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. หรือทาง e-mail: [email protected] จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2563