“ศุภโชค ปัญจทรัพย์” เก็บหุ้น A5 เพิ่ม 7% ขยับถือ 44.39%

HoonSmart.com>> “ศุภโชค ปัญจทรัพย์” เก็บหุ้น “แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป” เพิ่ม 7% ขยับถือหุ้น 44.39%

ศุภโชค ปัญจทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยนายศุภโชค ปัญจทรัพย์ ได้มาหุ้นของบริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป (A5) เมื่อวันที่ 13 พ.ค.2563 จำนวน 7% ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 44.39% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ นายศุภโชค ปัญจทรัพย์ ได้มาหุ้น A5 จากการซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิ