CPN หั่นปันผลเหลือ 80 สต. รับมือสู้โควิด ขึ้น XD 28 พ.ค.นี้

HoonSmart.com>> บอร์ด “เซ็นทรัลพัฒนา” เคาะปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.80 บาท จากเดิม 1.30 บาท ขึ้น XD 28 พ.ค.นี้ กอดเงินสดรับมือโควิด-19 ทั้งทบทวนแผนลงทุน-เป้าหมาย 5 ปี (2563-2566) ใหม่ฝ่าวิกฤต ด้านผลงานไตรมาส 1/63 กำไรสุทธิ 4,592 ล้านบาท พุ่ง 70% จากรายได้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจำ หากตัดออกกำไรสุทธิลดลง 8.7%

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) เปิดเผยมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2563 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท รวมเป็นเงิน 3,576.68 ล้านบาท โดยลดลงจากอัตราเดิมที่กำหนดจ่ายในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท ตามที่ได้เปิดผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2563 สาเหตุหลักที่จ่ายลดลง เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้บริษัทต้องปิดให้บริการศูนย์การค้าทุกแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศชั่วคราวรวมระยะเวลาประมาณ 2 เดือนจนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อรายได้และผลดำเนินงาบริษัท รวมถึงส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

อย่างไรก็ตามสถานการณ์ยังมีความผันผวนไม่แน่นอน และยังไม่ทราบว่าจะสิ้นสุดเมื่อใด ซึ่งบริษัทฯ ต้องติดตามสถานการณ์และผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด
ทั้งในปัจจุบันและภายหลังจากศูนย์การค้าสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ คำนึงถึงความั่นคงทางการเงินและความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว ดังนั้นเพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสดให้เพียงพอจึงมีมติลดอัตราจ่ายเงินปันผลลง

ขณะที่สถานการณ์ Covid-19 อาจส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการอนุมัติจ่ายเงินปันผลต้องเลื่อนออกไปอีก ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 29 พ.ค.2563 ขึ้น XD วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลวันที่ 28 พ.ค.2563 และจ่ายเงินวันที่ 12 มิ.ย.2563 และให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลเดิมที่กำหนดในวันที่ 1 เม.ย.2563 โดยจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 มิ.ย.2563 และจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562 อีก โดยกำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 10 ก.ค.2563

สำหรับแผนธุรกิจในอีก 5 ปีข้างหน้า บริษัทฯ อยู่ระหว่างทบทวนแผนการลงทุนและเป้าหมายทางธุรกิจในระยะ 5 ปี (ปี 2563-2566) โดยจะทบทวนแผนการพัฒาในทุกโครงการ โดยเฉพาะโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสม (Mixed-use Development) ประกอบด้วย การพัฒนาโครงการศูนย์การค้าใหม่ การปรับปรุงสินทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อเพิ่มมูลค่าโครงการที่พักอาศัย โครงการโรงแรมและอาคารสำนักงาน ทั้งส่วนที่ประกาศแผนพัฒนแล้วและส่วนที่งยังไม่ได้ประกาศ เพื่อรักษาเงินสด

ด้านผลดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2563 กำไรสุทธิจำนวน 4,591.99 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 1.03 บาท เพิ่มขึ้น 70% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 2,846.98 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.63 บาท

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 11,423 ล้านบาทและกำไรสุทธิ 4,592 ล้านบาท โดยหลักมาจากรายได้ที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจำและมาจากการเติบโตของรายได้การขายอสังหาริมทรัพย์ ประกบกับบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ หากไม่รวมรายการที่มิได้เกิดขึ้นประจำ บริษัทฯ มีรายได้รวมและกำไรสุทธิลดลง 0.5% และ 8.7% ตามลำดับจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยหลักมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการปฏิบัติตามนโยบายจำกัดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรค จึงได้ประกาศปิดศูนย์การค้าชั่วคราวทั้ง 33 แห่งในประเทศไทย และ 1 แห่งในประเทศมาเลเซีย รวมสิ้น 34 แห่ง โดยมีระยะเวลาปิดศูนย์ที่แตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ระหว่าง 1-9 วันในไตรมาส 1 ปี 2563 และจากความผันผวนอย่างมากของตลาดทุนซึ่งส่งผลต่อการระดมทุนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) บริษัทฯ จึงเลื่อนรายการให้เช่าสินทรัพย์ให้ CPNREIT ทั้ง 4 แห่งออกไปจนกว่าสภาวะตลาดกลับสู่ระดับปกติ

ปัจจุบันบริหารศูนย์การค้า 34 แห่ง มีอัตราการเช่าพื้นที่ศูนย์การค้าในประเทศเฉลี่ย ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2563 เท่ากับ 92%