ก.ล.ต.พัฒนาแบบฟอร์มมาตรฐาน “เปิดบัญชีลงทุน” ครั้งแรกเริ่มใช้ 1 ม.ค.64

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.พัฒนาแบบฟอร์มมาตรฐานเป็นครั้งแรก เพื่อใช้เปิดบัญชีลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน อำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนสามารถกรอกข้อมูลเปิดบัญชีเพียงครั้งเดียว นำข้อมูลที่ได้บันทึกไว้แล้วไปใช้ลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ หรือใช้เปิดบัญชีกับผู้ให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์รายอื่นได้ด้วย มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 ม.ค.2564

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 พ.ค.2563 ได้ลงนามในประกาศกำหนดแบบฟอร์มมาตรฐาน (single form) ซึ่งเป็นแบบฟอร์มเปิดบัญชีลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทุกประเภทที่มีรูปแบบเดียวกันทั้งอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้ให้บริการซื้อขายนำมาใช้กับผู้ลงทุน อันจะเป็นการลดภาระของผู้ลงทุนที่ไม่ต้องกรอกข้อมูลซ้ำ ๆ เมื่อต้องการเปิดบัญชีใหม่และช่วยอำนวยความสะดวกให้การกรอกข้อมูลเปิดบัญชีเพียงครั้งเดียวก็สามารถลงทุนในผลิตภัณฑ์ทุกประเภทในตลาดทุนได้ อาทิ หุ้น ตราสารหนี้ กองทุนรวม หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนยังนำแบบฟอร์มหรือชุดข้อมูลดังกล่าวไปใช้เปิดบัญชีกับผู้ให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์รายอื่นได้ด้วย

ทั้งนี้ การจัดทำหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการหารือและเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ ผู้ลงทุน และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2564 เป็นต้นไป