UPOIC กำไร Q1/63 โต 125% ราคาขายน้ำมันปาล์มดิบพุ่ง

HoonSmart.com>> “สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม” ไตรมาส 1/63 พลิกกำไร 4.33 ล้านบาท จากงวดปีก่อนขาดทุน 17 ล้านบาท ราคาขายน้ำมันปาล์มดิบ น้ำมันเมล็ดในปาล์มเพิ่มขึ้น หนุนรายได้ทะยาน

บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (UPOIC) เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2563 มีกำไรสุทธิ 4.33 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.01 บาท เพิ่มขึ้น 125% จากงวดปีก่อนขาดทุนสุทธิ 17.18 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.05 บาท

ในงวดไตรมาส 1/2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายของบริษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2562 จำนวน 187.8 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 182.9% โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาขายถัวเฉลี่ยต่อหน่วยทั้งน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดในปาล์มปรับตัวเพิ่มขึ้น 80.4% และ 20.7% ตามลำดับ อีกทั้งปริมาณการขายน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดในปาล์มเพิ่มขึ้น 67.4% และ 82.7% ตามลำดับ ส่งผลให้รายได้จากการขายเพิ่มสูงขึ้น

ต้นทุนขายมีจำนวน 272.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 173.5 ล้านบาท หรือ 175.8% ซึ่งเกิดจากต้นทุนของวัตถุดิบโดยเฉลี่ยสูงขึ้น 83.1%

อย่างไรก็ตามรายได้จากการขายของบริษัทเพิ่มขึ้น ในขณะที่ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่ารายได้ ส่งผลให้ในไตรมาส 1/2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 14.3 ล้านบาท หรือ 360.9% นอกจากนี้บริษัทได้บันทึกขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพเนื่องจากการใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่41 เรื่องเกษตรกรรมและแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับการวัดมูลค่าและรับรู้รายการของพืชเพื่อการให้ผลิตผล รวมทั้งรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า