ก.ล.ต.ลงโทษผู้แนะนำการลงทุน 10 ปี ทุจริตยักยอกเงินลูกค้า

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุน “สุนิสา แย้มสันเทียะ” ขณะกระทำผิดสังกัดธนาคารทหารไทย ปกปิด อำพราง ซ่อนเร้น สร้างหลักฐานเท็จ ทุจริตยักยอกเงินลูกค้าและนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวเป็นเงินกว่า 2.5 ล้านบาท ลงโทษเป็นเวลา 10 ปี พร้อมสั่งห้ามเป็นบุคคลากรในธุรกิจตลาดทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับรายงานการดำเนินงานของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าค้า และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (Limited Broker Dealer and Underwriter: LBDU) และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า นางสาวสุนิสา แย้มสันเทียะ ซึ่งเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ทุจริตยักยอกเงินลูกค้า โดยปลอมลายมือชื่อลูกค้าและแก้ไขข้อมูลสำคัญของลูกค้าเพื่อเข้าใช้งาน mobile banking ในนามลูกค้าและโอนเงินจากบัญชีลูกค้าเข้าบัญชีตนเอง และมีการถอนเงินสดที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร จำนวน 1 ล้านบาท โดยใช้แบบฟอร์มใบถอนเงินที่ลูกค้าลงนามไว้ล่วงหน้า แต่ไม่ได้ระบุจำนวนเงิน

นอกจากนี้ ยังมีการทำรายการซื้อกองทุนรวมให้แก่ลูกค้าโดยมีการโอนเงินค่าซื้อกองทุนรวมดังกล่าวผ่านบัญชีตนเองก่อน ทั้งนี้ นางสาวสุนิสา มีหนังสือรับสารภาพว่า ได้ทำการทุจริตเงินลูกค้าและนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวเป็นเงินกว่า 2.5 ล้านบาท

ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวสุนิสา ไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีการปกปิด อำพราง ซ่อนเร้น และสร้างหลักฐานเท็จ จึงเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนและกำหนดว่า ก.ล.ต. จะรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนของนางสาวสุนิสา เมื่อพ้นระยะเวลา 10 ปีมีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2563