ธุรกิจรับแลกเงินต่างประเทศร้อง ศบค.ช่วย กระทบหนักจากพิษโควิด

HoonSmart.com>> สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ยื่นหนังสือศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด19

นายสมชาย พิพัฒน์นันท์ นายกสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือ TAFEX นางสาวชนาพร พูนทรัพย์หิรัญ อุปนายกสมาคม พร้อมด้วย คณะกรรมการ ได้ยื่นหนังสือศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ให้พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด19

ทั้งนี้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด19 จนนำไปสู่การล็อคดาวน์ ตลอดจนมาตรการต่างๆ  มีผลกระทบต่อธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างรุนแรง เพราะเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องในธุรกิจการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวโดยตรง จึงทำให้ผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ต้องหยุดทำการชั่วคราว สวนทางกับค่าใช้จ่ายต่างๆที่ยังคงอยู่ ทั้งค่าจ้าง ค่าเช่า และค่าความเสี่ยงของค่าเงินที่ผันผวนหนักอย่างไร้การควบคุม ประกอบกับที่รัฐบาลไม่ได้มีคำสั่งปิดกิจการธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยตรง ทำให้ผู้ประกอบการไม่ได้รับการชดเชยเยียวยาใดๆ อย่างเป็นรูปธรรมทั้งในส่วนที่ยังเปิดดำเนินการ และ/หรือส่วนที่ต้องปิดตัวลง

สถานการณ์ของปัญหาข้างต้นสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือ TAFEX จึงได้มีหนังสือถึงศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ให้พิจารณา ข้อเสนอแนวทางเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการเป็นกรณีเร่งด่วนในเรื่องต่างๆ อาทิ

• ชดเชยรายได้ให้กับผู้ประกอบธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากภาคประกันสังคม
• ในด้านภาษีอากรขอให้กรมสรรพากรพิจารณายกเลิกการเรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ(ภธ40)
• ขอพิจารณาให้สินเชื่อระยะสั้นโดยไม่คิดดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ
• ขอให้กำหนดมาตราการให้ผู้ประกอบธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีโอกาสได้รับสินเชื่อในการประกอบธุรกิจได้มากขึ้นเพื่อให้มีสภาพคล่องในการดำเนินกิจการ
• ขอให้เร่งพิจารณาอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโอนเงิน และเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยเร็ว โดยเร่งรัดให้มีการพิจารณาเรื่องที่ยื่นร้องขอใบอนุญาตที่คั่งค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายได้มีโอกาสในการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อไป
• สำหรับกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้ขออนุญาตได้แล้ว แต่ยังขาดระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง ก็ขอให้เร่งรัดออกระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว เพื่อเป็นทางเลือกของธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้ได้มีโอกาสได้รับการเยียวยาในการประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องได้บ้าง

ทั้งนี้ข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นก็เพื่อขอให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยากลุ่มธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศเพราะเป็นภาคธุรกิจที่ความเกี่ยวข้องในธุรกิจการท่องเที่ยว เช่นเดียวธุรกิจการท่องเที่ยวอื่นๆ