COM7 ประชุมผู้ถือหุ้นปี 63 อนุมัติปันผล 0.80 บาท 26 พ.ค.นี้

ศิริพงษ์ สมบัติศิริ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการ และ สุระ คณิตทวีกุล (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท คอมเซเว่น (COM7) ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ พร้อมทั้ง อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตรารวม 0.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการร้อยละ 91.96 กำหนดจ่ายปันผลวันที่ 26 พ.ค.2563 สะท้อนการจ่ายปันผลที่ดีสม่ำเสมอ รวมทั้ง นำเสนอกลยุทธ์ธุรกิจ สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น