MILL ขายสยามโซล่าร์ให้ ‘เมกะวัตต์’ ก่อนเข้าถือหุ้น 28% กว่า 700 ลบ.

HoonSmart.com>>บอร์ดมิลล์คอน สตีล เคาะขายหุ้น “สยามโซล่าร์” จำนวน 9.99 ล้านหุ้น มูลค่ากว่า 1.17 พันล้านบาท ให้ “เดอะ เมกะวัตต์” ก่อนเข้าถือหุ้น 28% มูลค่า 700 ล้านบาท

บริษัท มิลล์คอน สตีล (MILL) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 เม.ย.2563 อนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท สยามโซล่าร์ เจนเนอเรชั่น (สยามโซล่าร์) จำนวน 9,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ราคาหุ้นละ 117 บาท รวมมูลค่า 1,170 ล้านบาท ให้กับ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (เมกะวัตต์) ซึ่งดำเนินธุรกิจลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเข้าลงทุนในบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำนวนไม่เกิน 700 ล้านบาท ในสัดส่วนไม่เกิน 28% ของทุนจดทะเบียน 2,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัท จากรายการดังกล่าวส่งผลให้สยามโซล่าร์สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท