“ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย” เก็บ CHOW เพิ่ม 0.1146% ขยับถือ 5.0818%

HoonSmart.com>> “ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย” ผู้ถือหุ้นใหญ่ CHOW เก็บหุ้นเข้าพอร์ตเพิ่ม 0.1146% ขยับถือ 5.0818%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย ชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย ได้มาหุ้นของบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ (CHOW) เมื่อวันที่ 22 เม.ย.2563 จำนวน 0.1146% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.0818%

ทั้งนี้ ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียน 16 มี.ค.2563 นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย ถือหุ้นใหญ่อันดับสี่ จำนวน 36,705,100 หุ้น หรือ 4.59%

ด้านหุ้น CHOW ปิดตลาดวันที่ 23 เม.ย.2563 อยู่ที่ 0.81 บาท +0.10 บาท หรือ +14.08% มูลค่าการซื้อขาย 2.91 ล้านบาท