“ปรีชา ลีละศิธร” ผู้ถือหุ้นใหญ่ LEE เก็บหุ้นเพิ่ม 0.27% ถือ 15.18%

HoonSmart.com>> “ปรีชา ลีละศิธร” ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับสอง LEE เก็บหุ้นเข้าพอร์ตเพิ่ม 0.271% หนุนถือหุ้นเพิ่มเป็น 15.1814%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยนายปรีชา ลีละศิธร ได้มาหุ้นของ บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ (LEE) เมื่อวันที่ 20 เม.ย.2563 จำนวน 0.271% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 15.1814% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ปัจจุบันนายปรีชา ลีละศิธร ถือหุ้นใหญ่ LEE อันดับสองจำนวน 137.15 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 14.87% ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียน 30 มี.ค.2563