“วราภรณ์ อัมพรสุวรรณ” ขาย NOBLE เกลี้ยง 6.84%

ก.ล.ต.ได้รับแบบรายงาน “วราภรณ์ อัมพรสุวรรณ” ขายหุ้น NOBLE ออกทั้งหมด 6.84%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ246-2) โดยวราภรณ์ อัมพรสุวรรณ จำหน่ายหุ้นบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (NOBLE) เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.2561 จำนวน 31,220,999 หุ้น คิดเป็น -6.84% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ไม่ได้ถือหลักทรัพย์อีก