BTSGIF ชี้โควิด-19 ฉุดจำนวนผู้โดยสาร Q4/62 ร่วง 17%

HoonSmart.com>> บลจ.บัวหลวง เผยโควิด-19 กระทบกองทุน BTSGIF จำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS ไตรมาส 4 ปี 62/63 ลดลง 17.50% จากงวดปีก่อน เหลือ 50.4 ล้านเที่ยว เฉพาะเดือนมี.ค.วูบ 45.2% หวังสถานการณ์คลี่คลาย จำนวนผู้โดยสารกลับสู่ภาวะปกติ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) รายงานผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ทางกรุงเทพมหานครได้ออกประกาศ เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ 17 มี.ค.2563 และประกาศอื่นๆ ตามมา อีกทั้งยังขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่บ้านเพื่อเป็นการควบคุมการแพร่เชื้อส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารในระบบรถไฟฟ้า BTS ในสถานการณ์นี้ลดลง โดยจำนวนผู้โดยสารสำหรับไตรมาส 4 ปี 2562/63 (ม.ค. – มี.ค.2563) มีจำนวน 50.4 ล้านเที่ยว ลดลง 17.50% เมื่อเทียบงวดเดียวกันของปีก่อน

สำหรับจำนวนผู้โดยสารเดือนม.ค.63 มีจำนวน 20.8 ล้านเที่ยว เพิ่มขึ้น +0.2% เมื่อเทียบงวดเดียวกันของปีก่อน เดือนก.พ.63 มีจำนวน 17.9 ล้านเที่ยว ลดลง 5.7% เมื่อเทียบงวดเดียวกันของปีก่อนและเดือนมี.ค.63 มีจำนวน 11.7 ล้านเที่ยว -45.2% เมื่อเทียบงวดเดียวกันของปีก่อน

นอกจากนี้ ทางรัฐบาลได้มีประกาศข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 เม.ย.2563 “ข้อ 1 ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 นาฬิกา ถึง 04.00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น..” ดังนั้น บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้บริหารระบบรถไฟฟ้า BTS ของกองทุนจึงปรับเวลาให้บริการรถไฟฟ้า BTS จากเวลา 06.00 น. ถึง 24.00 น. เป็นเวลา 06.00 น. ถึง 21.30 น. ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.2563 เป็นต้นไป

อีกทั้งยังมีประกาศเลื่อนการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการออกไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ทำให้คาดว่าจำนวนผู้โดยสารน่าจะลดลงอีกตามมาตรการของรัฐบาล และอาจลดลงอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์เหล่านี้น่าจะเกิดขึ้นเพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น หากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 คลี่คลายลง บริษัทจัดการเชื่อว่าจำนวนผู้โดยสารจะกลับมาสู่สภาวะปกติและสามารถจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยได้ตามปกติ

นอกจากนี้ในอนาคตจำนวนผู้โดยสารคาดว่าจะสามารถขยายตัวได้ต่อเนื่องตามความต้องการใช้บริการของผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น เพื่อไปถึงจุดหมายได้ในเวลาอันรวดเร็วขึ้นและยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการเปิดส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือเต็มรูปแบบ (สถานีห้าแยกลาดพร้าว ถึงสถานีคูคต) รวมถึงเส้นทางในอนาคตที่จะเพิ่มขึ้นด้วย