“ดุสิตธานี” ปิดโรงแรมในไทยชั่วคราวสกัด COVID ทบทวนแผนลงทุน สำรองสภาพคล่อง

HoonSmart.com>> “ดุสิตธานี” กางแผนรับมือโควิด-19 ปิดบริการกลุ่มโรงแรมในประเทศที่เป็นเจ้าของชั่วคราว 7 แห่ง อีก 5 แห่งหยุดรับลูกค้าใหม่ หันบริการ Food Delivery เตรียมลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย พร้อมปรับแผนขยายการลงทุน สำรองเงินไว้เป็นสภาพคล่อง ชี้กอดเงินสด-เงินลงทุนระยะสั้นมากกว่า 3 พันล้านบาท มีวงเงินกู้ยังไม่ได้เบิกใช้ 1.2 พันล้านบาท

บริษัท ดุสิตธานี (DTC) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งยังมีแนวโน้มแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง ทำให้รัฐบาลและหน่วยงานราชการต่างๆ ออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดและขอความร่วมมือองค์กรภาครัฐและเอกชนนั้น บริษัทฯ จึงขอหยุดการให้บริการธุรกิจโณงแรมในประเทศไทยที่กลุ่มบริษัทในเครือดุสิตเป็นเจ้าของเป็นการชั่วคราว ประกอบด้วยโรงแรม 7 แห่ง ได้แก่ โรงแรมดุสิตธานีพัทยา และโรงแรมดุสิตธานีภูเก็ต หยุดให้การบริการทันทีตามคำสั่งของจังหวัด

ส่วนอีก 5 แห่งประกอบดว้ย โรงแรมดุสิตธานีหัวหิน โรงแรมดุสิตดีทูเชียงใหม่โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์และโรงแรมดุสิต สวีท ราชดำริกรุงเทพ ให้หยุดการรับจอง ยุติการรับลูกคา้ใหม่ทันทีและให้พนักงานทุกคนดูแลสุขภาพอนามัยของลูกค้าที่พักอยู่อย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักบริการที่ดีเลิศตามมาตรฐานดุสิตธานีจนกว่าลูกค้าสุดท้ายจะสิ้นสุดการเข้าพัก โดยมาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการระยะสั้น เพื่อประคับประคองธุรกิจในระยะยาว

อย่างไรก็ตามแม้จะหยุดให้บริการโรงแรมเป็นการชั่วคราว แต่ทุกโรงแรมยังสามารถให้บริการส่งอาหารหรือ Food Delivery ได้

ส่วนการดำเนินการกับโรงแรมที่บริษัทฯ และกลุ่มบริษัท เป็นเจ้าของในต่างประเทศ ได้แก่ โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ปิดทำการชั่วคราวตามมาตรการของรัฐบาลฟิลิปปินส์ บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการตามสถานการณ์กฎหมายและคำสั่งของหน่วยราชการในประเทศนั้น ในขณะที่โรงแรมที่บริษัทฯ รับจ้างบริหาร สิทธิในการตัดสินใจจะเป็นของเจ้าของโรงแรมที่บริษัทฯ รับบริหาร

บริษัทฯ ระบุว่า จากการหยุดทำการของโรงแรมในประเทศที่บริษัทฯ เป็นเจา้ของเป็นการชั่วคราวย่อมส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงไดเตรียมแผนการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อรายได้และความสามารถในการทำกำไร โดยปรับลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้ได้มากที่สุด หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ตลอดจนมีการลดชั่วโมงการำทงานของพรักงานที่สำนักงานส่วนกลาง โดยให้ทำงานจากที่บ้าน เป็นต้น

ในด้านสถาพคล่องทางการเงิน ณ สิ้นปี 2562 บริษัท ฯ และกลุ่มบริษัท มีเงินสดและเงินลงทุนระยะส้ัน มากกว่า 3 พันล้านบาท และมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิได้เบิกใช้ มากกว่า 1.2 พันล้านบาท นอกจากนี้บริษัทฯ ยังดำเนินการหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมผ่านสถาบนัการเงินในรูปแบบของเงินกู้โครงการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการไปแล้วเป็นการเพิ่มสภาพคล่องของบริษัทฯ โดยการลดยอดเงินกู้ระยะสั้นเมื่อได้เบิกถอนเงินกู้โครงการดังกล่าว

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงดำเนินการแผตามการปรับปรุงคุณภาพพอร์ตทรัพย์สินที่มีอยู่ (Asset portfolio rationalization) ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินรองรับในสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและระยะยาวได้

ในด้านการลงทุน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการทบทวนแผนการลงทุนในปี 2563 และปรับลดระดับเป้าหมายการขยายกิจการเพื่อสำรองเงินไว้ในการดำรงสภาพคล่องของกิจการโดยตระหนักถึงผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เป็นสำคัญ