ก.ล.ต.ผ่อนผันส่งงบรายปีบล.-ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถูกกระทบโควิด

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. ผ่อนผันเวลาการประกาศและการนำส่งงบการเงินรายปี ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉพาะรายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่ออำนวยความสะดวกในกรณีที่ต้องเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นและไม่สามารถขออนุมัติงบการเงินดังกล่าวได้

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจทั้งที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางรายอาจจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นออกไป ซึ่งส่งผลต่อการขออนุมัติงบการเงินรายปีและนำส่งงบการเงินให้ ก.ล.ต. ไม่สามารถทำได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการปิดประกาศงบการเงินไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการของผู้ประกอบธุรกิจ และลงประกาศงบการเงินในหนังสือพิมพ์

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น ก.ล.ต. จึงผ่อนผันให้ผู้ประกอบธุรกิจเฉพาะรายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวที่มีงบการเงินงวดประจำปีบัญชีสิ้นสุด ระหว่าง 31 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 สามารถนำส่งงบการเงินงวดประจำปีบัญชีดังกล่าวให้ ก.ล.ต. รวมถึงการปิดประกาศตามเกณฑ์ที่กำหนดข้างต้นได้โดยกำหนดให้ดำเนินการภายใน 21 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ แต่ระยะเวลาทั้งหมดต้องไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยคณะกรรมการของผู้ประกอบธุรกิจจะต้องพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ประกอบธุรกิจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังมิได้มีการประชุมใหญ่เพื่ออนุมัติงบการเงิน ก.ล.ต. ได้ให้ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี ผ่านทางเว็บไซต์ของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลติดตามผลการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อประกอบการตัดสินใจใช้บริการด้วย