ก.ล.ต.จ่อออกประกาศบทนิยาม ‘ผู้บริหาร-กิจการในกลุ่ม’ ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศกำหนดคำนิยาม “ผู้บริหาร” และ “กิจการในกลุ่ม” เพื่อความชัดเจนและป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้สอดคล้องกับด้านหลักทรัพย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เตรียมออกประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อกำหนดบทนิยามของ “ผู้บริหาร” และ “กิจการในกลุ่ม” ตามบทสันนิษฐานของกฎหมายในหมวดว่าด้วยการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยกำหนดบทนิยามเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อให้เกิดความชัดเจนทั้งในด้านผู้ประกอบธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อให้ผู้ลงทุนมีความเชื่อมั่นในธุรกรรมการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและหลักทรัพย์

ร่างประกาศที่เกี่ยวข้องมี 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างประกาศการกำหนดบทนิยาม “ผู้บริหาร” เพื่อการปฏิบัติตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 และ ร่างประกาศการกำหนดลักษณะของกิจการในกลุ่มของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และกิจการในกลุ่มของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล โดยกำหนดนิยาม “กิจการในกลุ่มของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์” ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ “กิจการในกลุ่มของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล” ตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=617 ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: [email protected], [email protected] จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563