อย่างฮา !!! ซีอีโอ “ไดเมท” อ้างผว.สมุทรปราการ ชิ่งปิดประชุมผถห.

อย่างฮา  “ปัญญา บุญญาภิวัฒน์” ผู้บริหาร  DIMET กินรวบ 3 ตำแหน่ง อ้างผู้ว่า ฯ สมุทรปราการ  เขียนอีเมลล์ ซิ่งปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น สร้างความงุนงงให้กับผู้ถือหุ้น ที่ฝ่าโควิด-19 เข้าประชุม ท่ามกลางความไม่พร้อมสถานที่ , เครื่องมือการลงทะเบียน ของบริษัท ฯ  ขนการ์ดชุดดำกว่า 10 คน คุ้มกัน ผู้ถือหุ้นขอเปิดประชุมวิสามัญ มาตรา 100 ไร้ผล  “ปัญญา” อ้างมติบอร์ด ปฎิเสธบรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้น เสนอเพิ่มกรรมการอีก 9 คน  อ้างผิดกฎบริษัทและตลาดหลักทรัพย์

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ไดเมท (สยาม) ครั้งที่ 1/2563 ณ สำนักงานใหญ่ บางปู สมุทรปราการ  โดยมีผถห. มาประชุมด้วยตัวเองไม่มาก ราว 30 คน ใช้เวลาลงทะเบียนตั้งแต่ 8.30 น. ถึง 10.30 น. โดยจุดลงทะเบียน ริมถนน ปากทางเข้า-ออก บริษัท  ถึงเวลา 10.30 น. ปิดประตูบริษัท ไม่ให้ผู้ถือหุ้นที่ยังลงทะเบียนไม่เสร็จ เข้าร่วมประชุม

สถานที่ประชุมเป็นเต็นท์ผ้าใบ ที่มีเพียงพัดลม 6 ตัว , เก้าอี้นั่งพลาสติก ไมโครโฟนซักถาม 1 อัน ,  ไฟส่องสว่างบนเต็นท์ผ้าใบ 4 ตัว   เต็นท์ผ้าใบเปิดด้านหน้าให้เข้า-ออกเท่านัน  และมีกรรมการเข้าร่วมประชุมเพียง 3 คน โดย นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ บุคคลเดียวที่มีถึง 3 ตำแหน่ง – ประธานกรรมการ , ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานที่ประชุม , พล.ต.ต.ประภาส ปิยะมงคล, รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ , พล.ต.ท. สมคิด บุญถนอม รองประธานกรรมการ เข้าร่วมประชุม ส่วนกรรมการที่เหลือ ลา

มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 97 คน จำนวน 353 ล้านหุ้น คิดเป็น 65.68 % ของจำนวนหุ้นทั้งหมดบริษัท

การประชุมวันนี้ นายปัญญา ซึ่งเป็นประธานที่ประชุม ชี้แจงผถห.ว่า เป็นการประชุมวิสามัญ มาตรา 100 ตามที่บริษัท เอื้อวิทยา (UWC) ผู้ถือหุ้นร้องขอ  ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถาม เรื่องการยกเลิกขายหุ้น เฉพาะเจาะจงนักลงทุน 2 คน (นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ , นายยู้ หว่า แซ่ลี) ทำตามกฎหมายหรือไม่  ก่อนเข้าวาระการประชุม ซึ่งระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นทักท้วงการนับคะแนนที่ไม่โปร่งใส ด้วย

สำหรับการประชุมวิสามัญครั้งนี้ มีวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นร้องให้เปิดประชุม ม. 100 คือ การเสนอกรรมการใหม่ 9 คน ในวาระ 3 นี้ นายปัญญา ประธานที่ประชุม แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัท มีมติปฏิเสธเรื่องที่ผถห. เสนอเพิ่มกรรมการ 9 คน  อ้างว่าผิดกฎข้อบังคับบริษัท ให้มีกรรมการเพียง 11 คน และผิดกฎเกณฑ์ตลาด ทำให้มีกรรมการอิสระน้อยกว่า 1 ใน 3 ไม่สามารถดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ วาระดังกล่าว จึงเป็นเพียงการแจ้งให้ผถห.ทราบ ไม่มีการลงมติแต่อย่างใด อีกทั้งได้แจ้งตลาดและก.ล.ต.

นายปัญญา บอกอีกว่า มติกก. ที่ปฏิเสธ 4:3 แม้ว่าจะเปิดเผยกับตลาดแล้ว แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ ตามที่ผถห. ขอให้เปิดเผยชื่อเจ้าหน้าที่ตลาดหรือก.ล.ต. ที่รับเรื่อง

การประชุมดำเนินไปถึงวาระ 5 ซึ่งเป็นวาระอื่นๆ นายปัญญา อ้างผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ โทรมาเตือนให้ปิดการประชุม จากนั้น นายปัญญา ได้ปิดการประชุม ณ เวลา 11.30 น. ท่ามกลางความงุนงง ของผู้ถือหุ้นที่ฝ่าโควิด-19 มาประชุมในเช้าวันนี้

อย่างไรก็ตาม ไดเมท ได้ทำหนังสือขออนุญาตจัดประชุม และบริษัทได้แจ้งตลาดย้ายที่ประชุมจากโรงแรม มาจัดที่สนง. บริษัท การอ้างของนายปัญญา น่าจะเป็นเพียงข้ออ้าง เพื่อปิดการประชุม หนีผถห. ในวาระอื่น ๆ