IRPC-ศูนย์ส่งเสริมคนพิการ สังฆมณฑลอุดรธานี เปิดศูนย์เรียนรู้ฯคนพิการ

HoonSmart.com>>ไออาร์พีซี และ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคนพิการ สังฆมณฑลอุดรธานี จัดงาน “เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ทางการเกษตรสำหรับคนพิการ” เพื่อให้คนพิการมีแนวทางการ  ฝึกฝนเพื่อสร้างอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย ตามความถนัดและสภาพแวดล้อมในชุมชน

ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคนพิการ สังฆมณฑลมณฑลอุดรธานี ตั้งอยู่ที่ บ้านศรีวัฒนา ต.บ้านม่วง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี ก่อตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเป็นสถานที่ส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกอาชีพด้านการเกษตรของคนพิการ โดยมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากศักยภาพของตนเองที่เกิดจากลงมือปฏิบัติ และการฝึกฝนเพื่อสร้างอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย ความถนัดและสภาพแวดล้อมในชุมชน เป็นพื้นที่ที่ บริษัท ไออาร์พีซี  (IRPC) ได้ดำเนินโครงการสร้างอาชีพคนพิการ มาตั้งแต่ปี 2560 และปัจจุบันได้เปิดให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการเข้ามาประกอบอาชีพทั้งด้านการเกษตรและเลี้ยงสัตว์

ทั้งนี้ IRPC ได้ให้การสนับสนุนการดำเนิน “โครงการลำไทรโยงโมเดล” โดยได้นำองค์ความรู้และศักยภาพของบุคลากรของบริษัทฯ มาพัฒนาคุณภาพความเป็นอยู่ของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และวิกฤติน้ำ (Water Crises) โดย เมื่อต้นปี 2562 IRPC ได้ดำเนินการขุดลอกสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร จำนวน 2 สระ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมก่อสร้างอาคารเพื่อใช้กับเครื่องสูบน้ำและวางท่อส่งน้ำ ติดตั้งแทงค์เก็บน้ำบนดิน จำนวน 12 แทงค์ ปรับพื้นที่สำหรับการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ให้มีความเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ ช่วยสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้แก่คนพิการ