IRPC ปันผล 10 ส.ต.- ยกเลิกประชุมผถห. 7 เม.ย.นี้

HoonSmart.com>>บริษัท ไออาร์พีซี เลื่อนประชุมผู้ถือหุ้น 7 เม.ย..นี้  ประกาศปันผลระหว่างกาล หุ้นละ 0.10 บาท กำหนดจ่าย 24 เม.ย. 

บริษัท ไออาร์พีซี (IRPC) แจ้งการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 7 เม.ย.นี้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด – 19  ไปจนกว่าสถานการณ์ดีขึ้น และ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เพื่อทดแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี หุ้นละ 0.10 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อได้รับเงินปันผล 27 ก.พ. 2563 วันที่จ่ายเงินปันผล 24 เม.ย. 2563