AAV รับมือหยุดบินชั่วคราวบริหารสภาพคล่อง-ทบทวนแผนลงทุน

HoonSmart.com>> “เอเชีย เอวิเอชั่น” เผย “ไทยแอร์เอเชีย” หยุดบินชั่วคราวในประเทศทุกเส้นทาง 1-30 เม.ย.63 ส่วนเส้นทางบินระหว่างประเทศ หยุดบิน 22 มี.ค.-25 เม.ย.63 “ผู้บริหารระดับสูง พนักงานระดับอาวุโส” พร้อมใจลดเงินเดือน บริหารจัดการสภาพคล่อง พร้อมทบทวนแผนลงทุน

บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย ซึ่งเป็นบริษัทย่อย แจ้งแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการจำกัดด้านการเดินทาง รวมถึงเพื่อให้ความร่วมมือกับการประกาศการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยประกาศหยุดบินชั่วคราวในทุกเส้นทางบินดังต่อไปนี้

เส้นทางบินระหว่างประเทศ มีจำนวนผู้โดยสารคิดเป็น 41% ของจำนวนผู้โดยสารในปี 2562 หยุดบินชั่วคราวในเส้นทางบินระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.-25 เม.ย.2563 ส่วนเส้นทางบินภายในประเทศ มีจำนวนผู้โดยสารคิดเป็น 59% ของจำนวนผู้โดยสารในปี 2562 หยุดบินชั่วคราวในเส้นทางบินภายในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1-30 เม.ย.2563

ส่วนการบริหารจัดการด้านต้นทุน ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานระดับอาวุโสของบริษัทไทยแอร์เอเชีย สมัครใจรับเงินเดือนที่ลดลงตามระดับตำแหน่งอยู่ระหว่าง 75% จนถึง 10% ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่ความต้องการในการเดินทางลดลงอย่างมากได้ อีกทั้งเพื่อลดผลกระทบต่อพนักงานในภาพรวมโดยทั่วไป

สำหรับค่าใช้จ่ายแปรผัน (Variable Expense) คิดเป็น 70% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งนี้การหยุดบินชั่วคราวสามารถลดค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าชั่วโมงบิน ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาส่วนแปรผัน ค่าใช้จ่ายในสถานีค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค รวมถึงค่าใช้จ่ายการบริหารทั่วไปจากนโยบายให้ทำงานจากที่บ้าน (Work From Home)

นอกจากนี้ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย ได้ระงับการเดินทางที่ไม่จำเป็นของพนักงานและระงับการสรรหาพนักงานใหม่ไว้ชั่วคราวพร้อมทั้งยังคงแสวงหามาตรการลดต้นทุนเพิ่มเติม

ด้านสภาพคล่องและฐานะการเงิน บริษัทให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมด้านสภาพคล่องให้สามารถดำเนินการอยู่ได้อย่างต่อเนื่องเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทาย โดย ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นจำนวน 3,982 ล้านบาท

ทั้งนี้ ตามที่ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 10 ม.ค.2563 การขายอากาศยานและเช่ากลับจำนวน 9 ลำ และขายอากาศยานจำนวน 1 ลำ โดย บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ได้ทำธุรกรรมแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 มี.ค.2563 ซึ่งมีเงินสดสุทธิที่ได้รับภายหลังการชำระคืนเงินกู้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประมาณ 3,600 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทยังมีวงเงินสินเชื่อสำหรับเงินทุนหมุนเวียนที่สามารถใช้ได้เพิ่มเติมและมีความสามารถในการจัดหาสภาพคล่องเพิ่มเติมจากเครื่องบินที่ไม่มีภาระผูกพัน และหรือวิธีการอื่นๆ

นอกจากนี้บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด อยู่ระหว่างการทบทวนแผนการลงทุน โดยอาจจะระงับหรือชะลอการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง นอกจากนี้บริษัทำกำลังพิจารณาจำนวนฝูงบินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและอาจระงับการจัดหาเครื่องบินเพิ่มในปีนี้

“บริษัท ไทยแอร์เอเชีย ได้ดำเนินงานตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) เพื่อให้แน่ใจว่าดำเนินงานได้โดยปราศจากความเสี่ยงและเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้น โดยยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของผู้โดยสารและพนักงานเป็นอันดับแรก และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของภาครัฐฯ ในการจ ากัดการเดินทางและการกักกันตนเองในที่พัก และขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเพื่อให้การบินปลอดภัยสำหรับทุกคน
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยังคงติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมในการกลับมาให้บริการอีกครั้งโดยเร็วที่สุด เมื่อสถานการณ์ หรือกฎระเบียบต่างๆ คลี่คลายลง”