พิษโควิด-19 บลจ.ทหารไทยปิดเพิ่ม 2 กองทุนตราสารหนี้ “ธนพลัส-ธนไพศาล”

HoonSmart.com>> TMBAM Eastspring ประกาศปิดเพิ่ม 2 กองทุนตราสารหนี้ “ทหารไทยธนพลัส-ทหารไทยธนไพศาล” ตั้งแต่ 27 มี.ค.63 หลังความผันผวนรุนแรงตลาดทุนทั่วโลกและตลาดตราสารหนี้ กระทบพอร์ตบางส่วนลงทุนต่างประเทศ ด้านนักลงทุนเทขายหน่วยลงทุนหนัก ตั้งแต่ 16-26 มี.ค. เฉพาะ 26 มี.ค.วันเดียวปริมาณขายสูง 33% และ 51% ตามลำดับ ท่ามกลางสภาพตลาดตราสารหนี้เบาบาง ปิดกองทุนไม่ให้กระทบพอร์ตรวม คุ้มครองผลประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทหารไทย (TMBAM Eastspring) ประกาศการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้ สำหรับรายการที่มีผลในวันที่ 26 มี.ค.2563 และเลิกกองทุนเปิดทหารไทย ธนพลัส (TMBTHANAPLUS) และกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล (TMBBF) ในวันที่ 27 มี.ค.2563

ทั้งนี้ จากสถานการณ์ความผันผวนอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นในตลาดทุนทั่วโลก ซึ่งรวมถึงตลาดตราสารหนี้ที่เกิดปริมาณการขายสูงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาในกองทุนเปิดทหารไทย ธนพลัส และกองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล โดยตั้งแต่วันที่ 16-26 มี.ค.2563 มีปริมาณการขายโดยรวมสูงถึง 67% และ 66% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามลำดับ และโดยเฉพาะการเทขายอย่างรุนแรงในวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งคิดเป็นปริมาณ 33% และ 51% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามลำดับ ในขณะที่สภาพตลาดตราสารหนี้กลับเบาบาง

ดังนั้น เพื่อคำนึงถึงประสิทธิภาพในการซื้อ-ขายตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ (Investment Grade Bonds) ในพอร์ตการลงทุน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงด้านราคา และเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น

นอกจากนี้ การเกิดแรงเทขายอย่างรุนแรงจากผู้ถือหน่วยลงทุนในทั้งสองกองทุนเพื่อถือเงินสดโดยเร็ว และสภาพตลาดตราสารหนี้ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถนำเงินลงทุนใหม่ที่ได้รับจากผู้ลงทุนในกองทุนรวมทั้งสองกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ

ดังนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน และเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 22.1 ข้อ 6 ซึ่งให้สิทธิแก่บริษัทจัดการในการพิจารณาเลิกโครงการ ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการได้ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเลิกกองทุนเปิดทหารไทย ธนพลัส และกองทุนเปิด ทหารไทย ธนไพศาล ในวันที่ 27 มี.ค.2563 และจะดำเนินการชำระบัญชีกองทุนและชำระเงินคืนให้แก่ท่านซึ่งเป็นไปภายใต้ข้อกำหนดของประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

ทั้งนี้ กองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส มีนโยบายลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ภาคเอกชนชั้นดี และตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III โดยจะลงทุนทั้งในและต่างประเทศ และมีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 40% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ส่วนกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาลลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ภาคสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ภาคเอกชนชั้นดี และตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III โดยจะลงทุนทั้งในและต่างประเทศ และมีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ขอให้ความมั่นใจว่าตราสารหนี้ที่มีอยู่ในพอร์ตการลงทุนทั้งหมดของทั้งสองกองทุนเป็นตราสารหนี้ที่มีคุณภาพสูงที่อยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นของบริษัทฯ เป็นไป เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ข้อกำหนดของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และโครงการจัดการกองทุนรวมบริษัทฯ

อ่านข่าว

บลจ.ทหารไทยยื้อไม่ไหวปิด 2 กองบอนด์ NAV วูบ “ทีเอ็มบี” ปล่อยกู้ผู้ถือหน่วย