มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ผนึกเครือข่าย “อาสาร่วมใจ FIGHT COVID”

HoonSmart.com>>มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ผนึกกำลัง ปธพ.8 และเครือข่ายภาคีประกาศยุทธศาสตร์ โครงการ “อาสาร่วมใจ FIGHT COVID” นำเสนอข้อคิดเห็นทางการแพทย์แก่ผู้รับผิดชอบ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น อุปกรณ์ที่ใช้สวมใส่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อป้องกันการติดเชื้อ เครื่องช่วยหายใจ บริหารจัดการ จัดหา จัดเก็บ และแจกจ่ายอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพ เป็นศูนย์กลางในการระดมแพทย์อาสาจากหน่วยงานต่างๆ อย่างเร่งด่วนในการดูแลผู้ป่วย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร ที่ปรึกษามูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ในฐานะรองประธานโครงการ อาสาร่วมใจ FIGHT COVID และ พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และแพทยสภา และ พญ.เจรียง จันทรโกมล ประธานคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 (ปธพ.8) แถลงถึงความร่วมมือโครงการ อาสาร่วมใจ FIGHT COVID ซึ่งเป็นการรวมพลังร่วมแรงร่วมใจของทีมอาสาจากเครือข่ายภาคีหลากหลายหน่วยงานทั้งวงการแพทย์และภาคเอกชน เพื่อร่วมภารกิจหลักในการนำเสนอแนะยุทธศาสตร์ในการเตรียมรับสถานการณ์ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

โดยพลเอกวุฒินันท์ ลีลายุทธ รับผิดชอบในภารกิจนี้ สำหรับอีก 9 ภารกิจ ประกอบด้วย ได้แก่ 1.การจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนจากการติดเชื่อไวรัส COVID-19 รวมทั้งจัดหาและจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย 2. จัดหาหน้ากากอนามัยสำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์เพื่อแจกจ่ายให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ 3. การจัดหา/ จัดทำหน้ากากผ้าสำหรับประชน 4. การจัดหาแอลกอฮอล์/ แอลกอฮอล์เจล/ ยารักษา/ และสารเคมีฆ่าเชื้อโรคให้โรงพยาบาล มีใช้อย่างเพียงพอ

5. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการดูแลรักษาผู้ป่วย เช่น PPE (Personal Preventive Equipment) อุปกรณ์ที่ใช้สวมใส่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อป้องกันการติดเชื้อ โดยได้รับมอบชุด PPE จำนวน 1,000 ชุด จากนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 6. จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นในการรักษาผู้ป่วย ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจ (Respirator)

7. การสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์  8. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจาก COVID-19 ผ่าน สื่อสังคมออนไลน์ โดยได้รับความร่วมมือจากนายประภาส ชลศรานนท์ Workpoint ในการสร้างสรรค์เวปไซต์ เช็คสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยและทั่วโลก แบบ Real time และ 9. การเป็นศูนย์กลางในการระดมแพทย์อาสาจากหน่วยงานต่างๆ ช่วยดูแลผู้ป่วยร่วมกับแพทย์ที่ทำการรักษา หากเกิดเหตุเร่งด่วนอีกด้วย

ทั้งนี้ ทีมโครงการฯ จะระดมสรรพกำลังสนับสนุนจากเครือข่ายภาคี ทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์และทุนทรัพย์ รวมทั้งการจัดการเรื่องการจัดหา จัดเก็บ และแจกจ่าย อย่างเป็นระบบ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ