ก.ล.ต.ขยายวงเงินบลจ.กู้ 30% บริหารสภาพคล่องกองทุนตราสารหนี้

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.ผ่อนคลายบลจ.กู้ยืมเงินทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (ธุรกรรม repo) สำหรับกองทุนรวมตราสารหนี้ และกองทุนรวมผสมที่เน้นลงทุนตราสารหนี้ได้มากขึ้นจากเดิมไม่เกิน 10% ของ NAV เป็นไม่เกิน 30% ของ NAV เพื่อบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวภายใต้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต. ได้ออกประกาศให้บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรม repo เพื่อการบริหารสภาพคล่องสำหรับกองทุนรวมตราสารหนี้ และกองทุนรวมผสมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ไม่น้อยกว่า 60% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง โดยธุรกรรมดังกล่าวได้ขยายเป็นไม่เกิน 30% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ สิ้นวัน จากเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกิน 10%

ทั้งนี้ มีผลจนถึงวันที่ 30 เม.ย.2563 ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ช่วยให้บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถบริหารสินทรัพย์ของกองทุนได้คล่องตัวขึ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19