KTECH ชงผถห.ถอนหุ้นออกตลาด แก้คุณสมบัติไม่ทันเดทไลน์

HoonSmart.com>> บอร์ดเคเทค คอนสตรัคชั่น ไฟเขียวชงผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์โดยสมัครใจ เหตุไม่สามารถทำให้คุณสมบัติตามเกณฑ์กลับมาซื้อขายหุ้นได้ตามกำหนด

บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น (KTECH) แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 6 มี.ค.2563 ให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสมัครใจ เนื่องจากบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนและอยู่ในช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายที่ใกล้ครบกำหนดเวลาตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้ โดยบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด

บริษัทฯ จึงจะขอเพิกถอนโดยสมัครใจ เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถขายหุ้นได้ในราคาที่เหมาะสม

อย่างไรก็ตามปัจจุบันหุ้นของบริษัทถูกพักการซื้อขาย ประกอบกับบริษัทมีการเปิดเผยงบการเงินที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ฉบับสอบทานล่าสุด คือ งวดไตรมาส 3 ปี 2561 บริษัทจึงต้องจัดทำประมาณการงบการเงินปี 2561,2562 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินมูลค่าหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการว่าจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีที่เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาจัดทำรายงานตรวจสอบสถานะทางการเงิน (Acoounting Due Diligence) ของบริษัท เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของที่ปรึกษาทางการเงิน

หลังจากบริษัทสามารถกำหนดราคาเสนอซื้อขายหลักทรัพย์ที่เหมาะสมได้ บริษัทจะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อีกครั้ง เพื่อกำหนดราคาเสนอซื้อขยหลักทรัพย์และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์โดยสมัครใจ โดยจะจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนมุัติรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ในวันที่ 22 พ.ค.2563

บริษัทฯ กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 31 ก.ค.2563