IRPC ร่วมเสวนา “ภาคธุรกิจไทยขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา PM 2.5”

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC โดย นายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้การต้อนรับผู้บริหารจากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) และองค์กรเอกชน ในงานเสวนา “ภาคธุรกิจไทย (TBCSD) กับการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา PM 2.5” ณ ห้องประชุมสวนสน อาคาร ENCO B ของ IRPC

วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5 และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางการบริหารจัดการแบบบูรณาการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งนำเสนอบทสรุปและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหา PM 2.5 จากกลุ่ม TBCSD เพื่อนำไปขับเคลื่อนและเสนอต่อระดับนโยบายต่อไป

ในงานเสวนาได้รับเกียรติจากนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธาน TBCSD เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมการเสวนา “ภาคธุรกิจไทย (TBCSD) กับการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา PM 2.5” เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของภาครัฐ ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจจากปัญหาดังกล่าว รวมถึงการสื่อสารข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ของประชาชน