GPSC ยันมาตรการรัฐลดค่าไฟไม่กระทบอย่างมีนัยสำคัญ

HoonSmart.com>> “โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่” ประเมินมาตรการรัฐช่วยลดค่าไฟฟ้า ไม่กระทบผลประกอบการบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ชี้น้ำมันลดลงหนุนราคาก๊าซธรรมชาติ ต้นทุนการผลิตลดผลต่อผลดำเนินงาน

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) แจ้งว่า บริษัทฯ ได้ประเมินมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีผลต่อค่าไฟฟ้านั้น ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลประกอบการของบริษัทฯ

นอกจากนี้สถานการณ์ปัจจุบันที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวลดลง จะส่งผลให้ราคาก๊าซธรรมชาติที่เป็นต้นทุนการผลิตหลักปรับตัวลดลง ซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อผลประกอบการของบริษัทฯ

ทั้งนี้ มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 10 มี.ค.2563 ตรึงค่าเอฟทีต่อไปในเดือนพ.ค.2563 ในอัตรา -11.60 สตางค์ต่อหน่วย หรือลดลง 11.60 สตางค์ต่อหน่วยจากค่าไฟฟ้าฐานและมีการลดค่าไฟฟ้าในอัตรา 3% ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทเป็นระยะเวลา 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.2563)