กองทรัสต์ B-WORK จ่ายปันผล Q4/62 อัตรา 0.1956 บาท

HoonSmart.com>> ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) เตรียมจ่ายเงินปันผล 0.1956 บาทต่อหน่วย วันที่ 26 มี.ค. นี้

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) ประกาศจ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.1956 บาทต่อหน่วย สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 โดยจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการรับเงินปันผล วันที่ 26 มีนาคม 2563 ที่จะถึงนี้

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2562 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562) B-WORK มีรายได้รวม 144.33 ล้านบาท รายได้จากการลงทุนสุทธิ 77.44 ล้านบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 3,701.20 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.0357 บาทต่อหน่วย ส่วนผลการดำเนินงานทั้งปี 2562 มีรายได้รวม 579.53 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 272.34 ล้านบาท รายได้จากการลงทุนสุทธิเท่ากับ 307.19 ล้านบาท

ปี 2562 กองทรัสต์ B-WORK การรับรู้รายการขาดทุนสุทธิ จากการวัดมูลค่ายุติธรรมสำหรับเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 35.81 ล้านบาท ส่งผลให้กองทรัสต์ B-WORK มีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปี 2562 จำนวน 271.38 ล้านบาท