GIC รัฐบาลสิงคโปร์เก็บหุ้น MAJOR เพิ่ม 0.12% ขยับถือเกิน 5%

HoonSmart.com>> GIC กองทุนรัฐบาลสิงคโปร์ เก็บหุ้น MAJOR เพิ่มกว่า 1.07 ล้านหุ้น หรือ 0.1206% ขยับถือ 5.0179%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย GIC PRIVATE LIMITED ได้มา หุ้นของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป (MAJOR) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 จำนวน 1,079,600 หุ้น หรือ คิดเป็น 0.1206% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 44,894,200 หุ้น หรือ 5.0179% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ