กองทรัสต์ BKER จ่ายปันผลครั้งแรก 0.06 บาท ดีเดย์ 26 มี.ค.นี้

HoonSmart.com>> ทรัสต์เพื่อการลงทุนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล (BKER) เดินหน้าจ่ายปันผลครั้งแรก 0.0600 บาท จากผลดำเนินงาน 26 พ.ย.62-31 ธ.ค.62 ถึงมือนักลงทุน 26 มี.ค.นี้

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี. รีเทล (BKER) ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งแรก ในอัตรา 0.0600 บาทต่อหน่วย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52,446,000 บาท สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2562 โดยจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการรับเงินปันผล วันที่ 26 มีนาคม 2563

สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2562 (ไตรมาสที่ 4 ปี 2562) ของ BKER มีรายได้รวม 117.92 ล้านบาท รายได้จากการลงทุนสุทธิ 54.30 ล้านบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 8,634.82 ล้านบาท หรือคิดเป็น 9.8785 บาทต่อหน่วย

ทั้งนี้ BKER จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เกิดจากการแปลงสภาพ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์คริสตัล รีเทล โกรท (CRYSTAL) เป็นกองทรัสต์ พร้อมกับการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 1 โดย BKER ลงทุนในโครงการทั้งหมด 10 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนสุทธิในการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม เท่ากับ 11,171.14 ล้านบาท จากข้อมูลสิ้นเดือนธันวาคม 2562 โครงการทั้ง 10 โครงการที่ BKER เข้าไปลงทุน มีพื้นที่เช่ารวมกัน 139,539 ตารางเมตร อัตราการเช่าเฉลี่ยอยู่ที่ 92.7% ค่าเช่าและบริการเฉลี่ยอยู่ที่ 576 บาทต่อตารางเมตร