TACC เริ่มซื้อหุ้น 1 เม.ย.นี้ โครงการ EJIP สะสมหุ้นพนักงาน

HoonSmart.com>> “บอร์ดที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์” ชี้โครงการ EJIP ซื้อหุ้นสะสมของบริษัทเป็นรายงวด เป็นการให้ผลตอบแทนพนักงาน หักเงินซื้อหุ้น 5% บริษัทจ่าย 5% เริ่มซื้อหุ้นในตลาด 1 เม.ย.63-31 มี.ค.65

บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ (TACC) แจ้งโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP No.1) ว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2563 ได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน ซึ่งเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ คณะกรรมการบริษัทได้มีหนังสือรับรองต่อก.ล.ต.ว่าโครงการ EJIP No.1 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าโครงการลงทุนซื้อหุ้นสะสมของบริษัทเป็นรายงวดเพื่อเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้ผลตอบแทนกับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทฯ จะหักเงินเดือนพนักงานที่มีสิทธิและสมัครใจเข้าร่วมโครงการในอัตรา 5% ของเงินเดือนในแต่ละเดือน และบริษัทฯ จะจ่ายสมทบในจำนวนเงินเท่ากับเงินสะสมของพนักงานหรือผู้บริหารที่จ่ายเข้าโครงการทุกเดือน โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) เป็นผู้ดำเนินการนำเงินไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ภายในวันที่บริษัทกำหนดของทุกเดือน

สำหรับโครงการดังกล่าวมีอายุโครงการ 2 ปี เริ่มจากวันที่ 1 เม.ย.2563-31 มี.ค.2565 โดยมีเงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์ ผู้เข้าร่วมโครงการมีสิทธิขายหุ้น TACC เมื่อโครงการอายุครบ 1 ปี สามารถขายหุ้นได้ 50% ของจำนวนหุ้นที่สะสมได้ และเมื่อโครงการครบ 2 ปี สามารถขายหุ้นได้คงเหลือได้ทั้งจำนวน ทั้งนี้ เงื่อนไขไม่ได้บังคับใช้กับกรณีผู้เข้าร่วมโครงการพ้นสภาพการเป็นพนักงาน เกษียณอายุ ถึงแก่กรรม ซึ่งเป็นตามเงื่อนไขสัญญาระหว่างบริษัทและผู้เข้าร่วมโครงการ