ผู้บริหาร THAI พร้อมใจลดเงินเดือน ฝ่าวิกฤตโควิด-19

HoonSmart.com>>การบินไทยเพิ่มมาตรการรับมือภาวะวิกฤต  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้อำนวยการใหญ่ ได้สมัครใจลดเงินเดือน  15-25% ลดค่าพาหนะ 20-30% รวม 6 เดือน เริ่ม 1 มี.ค.นี้  หลังจากลดค่าใช้จ่าย ชะลอการลงทุนที่ไม่จำเป็นแล้ว

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย (THAI) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบิน ทำให้มีปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารลดลง   ฝ่ายบริหารจึงได้ร่วมกันกำหนดแผนการรับมือกับภาวะวิกฤต  โดยได้วิเคราะห์ผลกระทบในทุกสถานการณ์อย่างรอบคอบ ตั้งแต่ผลกระทบระดับน้อยจนถึงมากที่สุด โดยเริ่มจากการปรับลดค่าใช้จ่ายหลักๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติการบิน นอกจากนี้ ยังปรับลดและชะลอการลงทุนที่ไม่จำเป็น การปรับลดแรงงานให้สอดคล้องกับปริมาณงาน เป็นต้น ซึ่งมาตรการเหล่านี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความเสียสละของผู้บริหารระดับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และผู้อำนวยการใหญ่ ได้สมัครใจปรับลดเงินเดือนลง 15-25% และปรับลดค่าพาหนะลง 20-30% เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.นี้ เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้บริษัทฯ ยังไม่มีมาตรการใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อพนักงาน