“พิริยะ ธานีรณานนท์” ขายล้างพอร์ตหุ้น QTC กว่า 5.8635%

HoonSmart.com>> “พิริยะ ธานีรณานนท์” ขายล้างพอร์ตหุ้น QTC ทั้งหมด 5.8635%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย พิริยะ ธานีรณานนท์ จำหน่ายหุ้นของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ (QTC) มื่อวันที่ 18 ก.พ.2563 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 5.8635% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ไม่ได้ถือหุ้นอีกต่อไป