บี.กริม เพาเวอร์ คว้า 7 รางวัล Asia’s Best Companies 2023 จาก FinanceAsia

HoonSmart.com>>บริษัท บี.กริม เพาเวอร์  ได้รับ 7 รางวัลจากการประกาศรายชื่อสุดยอดบริษัทแห่งเอเชีย ประจำปี 2566 (Finance Asia Asia’s Best Companies 2023) โดยนิตยสารไฟแนนซ์เอเชีย (FinanceAsia) นิตยสารการเงินการลงทุนชั้นนำ ซึ่งได้ทำการมอบรางวัลในหมวดต่างๆ แก่องค์กรชั้นนำของเอเชียจากการสำรวจความคิดเห็นของผู้จัดการกองทุน นักวิเคราะห์ และนักการเงินในภูมิภาค โดยงานประกาศรางวัลจะจัดขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2566

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ ตอกย้ำให้เห็นถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์ ในฐานะผู้ผลิตพลังงานชั้นนำในระดับสากล มีผลงานด้านการขับเคลื่อนธุรกิจที่โดดเด่น สะท้อนถึงศักยภาพการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ การทำงานอย่างมืออาชีพ (Professionalism) และมุ่งมั่นการบริหารงานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนจนได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้ ยังสะท้อนถึงผลสำเร็จในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ สร้างพลังให้กับสังคมโลกด้วยความโอบอ้อมอารี “Empowering the World Compassionately” โดยยึดหลักดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี และมุ่งสร้างคุณค่าให้กับสังคมในรูปแบบของ Sustainable Utility Solution Provider ด้วยการผลิตพลังงานที่มีคุณภาพสูง และบริการแบบครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตพลังงานชั้นนำระดับโลก

รางวัลที่บี.กริม เพาเวอร์ ได้รับทั้ง 7 รางวัล ประกอบด้วย 5 รางวัล ระดับ Gold ได้แก่ รางวัลผู้นำองค์กรที่ดีที่สุด (Best CEO Thailand) มอบให้แก่ ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน), รางวัลผู้บริหารการเงินที่ดีที่สุด (Best CFO Thailand) มอบให้แก่ นางสาวศิริวงศ์ บวรบุญฤทัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน), รางวัลบริษัทด้านพลังงานยอดเยี่ยม (Best Energy Company Thailand), รางวัลบริษัทด้าน ESG ยอดเยี่ยม (Best ESG Thailand) และบริษัทด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วม (Diversity, Equity & Inclusion) ยอดเยี่ยม (Best DEI Thailand) รางวัลระดับ Silver ได้แก่ รางวัลบริษัทที่มีภาพรวมยอดเยี่ยม (Best Overall Company Thailand) และรางวัลระดับ Bronze ได้แก่ รางวัลบริษัทด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Thailand)

ในระยะยาว บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายสู่การเป็นผู้ผลิตพลังงานชั้นนำระดับโลกและบรรลุเป้าหมายการก้าวสู่องค์กรที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Carbon Emissions) ภายในปี พ.ศ. 2593 และเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 10,000 เมกะวัตต์ ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2573