BBL นำร่องปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก-กู้มีผล 2 มิ.ย.นี้

HoonSmart.com>> “ธนาคารกรุงเทพ” นำร่องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทั้งเงินฝากและเงินกู้ ด้านเงินกู้ปรับขึ้น 0.05-0.25% ส่วนเงินกู้ขึ้น 0.20% ตามการคาดการณ์เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง มีผลตั้งแต่ 2 มิ.ย.66

นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) เปิดเผยว่า ธนาคารประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้เพิ่มขึ้น โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปรับขึ้น 0.05-0.25% เงินฝากสะสมทรัพย์ เป็น 0.60% ต่อปี เงินฝากประจำ 3 เดือน เป็น 0.95% ต่อปี เงินฝากประจำ 6 เดือน เป็น 1.05% ต่อปี เงินฝากประจำ 12 เดือน เป็น 1.35% ต่อปี เงินฝากประจำ 24 เดือน เป็น 1.75% ต่อปี และเงินฝากประจำ 36 เดือน เป็น 1.90% ต่อปี ส่วนเงินฝากสะสมทรัพย์ e-Saving วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท 1.50% ต่อปี และวงเงินส่วนที่เกิน 1 ล้านบาท 0.60% ต่อปี

ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อปรับขึ้น 0.20% โดยอัตราดอกเบี้ยเอ็มแอลอาร์ (MLR) หรืออัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate) เป็น 6.85% ต่อปี เอ็มโออาร์ (MOR) หรืออัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) เป็น 7.30% ต่อปี และเอ็มอาร์อาร์ (MRR) หรืออัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) เป็น 7.05% ต่อปี