บลจ.เคดับบลิวไอจับมือ “นิด้า” เพิ่มทักษะอาชีพนักศึกษาก่อนเข้าสู่ชีวิตทำงานจริง

HoonSmart.com>> “บลจ.เคดับบลิวไอ” จับมือ “นิด้า” ขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะทางอาชีพเพื่อพัฒนาบุคลากรคุณภาพ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด นำโดยนายแอนโทนิโอ เฮง ตัท ชาน ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร และนายสุรเชษฐ์ ศรีวัฒนกุลวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรภาคอุตสาหกรรม อันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และแบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยน และสัมผัสประสบการณ์ตรงจากโครงงานวิศวกรรมการเงิน ซึ่งไม่เพียงช่วยเพิ่มพูนทักษะความรู้เฉพาะทาง ทักษะการทำงานแบบมืออาชีพ และทักษะชีวิต ที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม แต่ยังช่วยเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาก่อนเข้าสู่ชีวิตการทำงานจริง อันเป็นหนึ่งในความมุ่นมั่นของ บลจ.เคดับบลิวไอ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของบุคลากรซึ่งเป็นรากฐานสำคัญต่อการเติบโตทางธุรกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนสอดคล้องกับพันธกิจของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ นิด้า ที่มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ บูรณาการทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ การวิจัย และการลงมือปฏิบัติ เพื่อเป็นผู้นำด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน