TSR – แจ้งขายหุ้น

“วีรวัฒน์ แจ้งอยู่” เฉือนขาย TSR 0.85% กุมหุ้นใหญ่ 12.74%

HoonSmart.com>> “วีรวัฒน์ แจ้งอยู่” แจ้งแก้ไขรายงานขายหุ้น TSR ออก 0.8554% กุมหุ้น 12.74 %  รวมกลุ่มถือหุ้นใหญ่ 39.91%