Sell อะไร? ทำไม? May

KTAM FOCUS : Sell อะไร? ทำไม? May

“Sell in May and Go Away” ภาษิตการเงินโบราณอันเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายยาวนานตั้งอยู่บนความเชื่อว่า สภาพอากาศอบอุ่นขึ้น (ในสหรัฐและยุโรป) มักทำให้สภาพคล่องลดลงเนื่องจากเทรดเดอร์บางส่วนไปพักร้อน liquidity risk สูงขึ้นกดดันโอกาสแสวงหากำไรจากตลาดหุ้นช่วง summery พ.ค.-ต.ค. ให้ด้อยกว่าอีก 6 เดือนที่เหลือ (wintery พ.ย.-เม.ย.)