MORE – สัมภาษณ์พิเศษ

MORE รีเทิร์น “อมฤทธิ์” รีรัน : ลุยธุรกิจแบตเตอรี่ดันกำไรปีแรก

สัมภาษณ์พิเศษ  “ม๊อ -อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ” ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ MORE ที่ลงมาประกอบร่างให้ MORE เป้าหมายครั้งนี้ของเขาคือ การรีรันให้ MORE รีเทิร์น อย่างจริงจังยั่งยืน