GULF – ศูนย์เรียนรู้เกษตร

GULF ชูศูนย์การเรียนรู้เกษตร สู่ต้นแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

HoonSmart.com>> กัลฟ์ ชูศูนย์การเรียนรู้เกษตรและแปลงนาสาธิต โรงไฟฟ้าหนองแซง สู่ต้นแบบเศรษฐกิจหมุนเวียนพร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยดั้งเดิมผ่านกิจกรรม “กัลฟ์สืบสานวิถีชาวนาไทย ร่วมใจลงแขกเกี่ยวข้าว”